Všeobecné obchodní podmínky

Vzdělávací agentura Kurzy technické a přírodovědně (KTaP) zastoupená Ing. Jiřím Mikešem, IČO: 06894187 společně vydávají tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) poskytování kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku (DVPP), dále jen „poskytovatel“

1. Úvodní ustanovení
    1.1. Poskytovatelem kurzů DVPP je vzdělávací agentura KTaP, IČO: 06894187.
    1.2. Za účastníka akce je považován kterýkoliv řádně přihlášený zájemce.
2. Přihlášení se na kurz
    2.1. Pro účast na kurzu je nutné řádné přihlášení pomocí přihlašovacího formuláře nebo odeslání e-mailu obsahujícího body 2.1.1-2.1.5.
        2.1.1. Jméno a příjmení
        2.1.2. Datum a místo narození účastníka
        2.1.3. Adresa trvalého bydliště účastníka
        2.1.4. Adresa nebo IČO školy
        2.1.5. Explicitně uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů a VOP
    2.2. Další podmínkou účasti na kurzu je zaplacení příslušné ceny kurzu na bankovní účet poskytovatele.
3. Sjednané služby
    3.1. Poskytovatel zprostředkovává všechny kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro DVPP.
    3.2. Detailní popis kurzů a jeho náplň je uvedena na internetových stránkách poskytovatele v záložce Nabídka kurzů: http://ktap.cz/kurzy.html.
    3.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést v náplni kurzu úpravy, které neovlivní charakter kurzu a nebudou v rozporu s rozhodnutím o udělení akreditace.
    3.4. Každý účastník obdrží po absolvování kurzu certifikát v papírové nebo elektronické podobě, pokud se zúčastní celého kurzu.
4. Cena kurzu
    4.1. Cena příslušného kurzu je uvedena v korunách českých na internetových stránkách poskytovatele v oddíle Nabídka kurzů: http://ktap.cz/kurzy.html.
    4.2. Kurzy DVPP nepodléhají DPH, ceny jsou tudíž uváděny bez daně.
5. Zrušení účasti na kurzu ze strany poskytovatele
    5.1. Poskytovatel je oprávněn změnit místo, lektora, termín či náplň kurzy, popřípadě kurzy sloučit.
        5.1.1. Poskytovatel kurzů je povinen účastníky o změnách neprodleně informovat.
        5.1.2. Účastník může změny navrhnuté poskytovatelem odmítnout a poskytovatel je v tomto případě povinen vrátit účastníkovi vrátit 100 % z ceny kurzu.
        5.1.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kurz zrušit v případě nepřihlášení minimálního počtu účastníků.
6. Zrušení účasti na kurzu ze strany účastníka
    6.1. Účastník kurzu je oprávněn zrušit svou účast, toto zrušení musí být provedeno písemně na kontaktní adresu poskytovatele nebo e-mailem.
    6.2. Účastník je povinen za sebe zajistit náhradníka, pokud tak neučiní, jsou stanoveny tyto stornopoplatky:
        6.2.1. 50 % z ceny 30 a více dnů před pořádáním kurzu
        6.2.2. 75 % z ceny 29-8 dnů před pořádáním kurzu
        6.2.3. 100 % z ceny 7-1 den před pořádáním kurzu
        6.2.4. 100% stornopoplatek z ceny je účtován i při nenastoupení na kurz.
    6.3. Ve výjimečných případech (nemoc, rozvázání pracovního poměru) může poskytovatel část nebo celý stornopoplatek prominout.