KTaP

Jsme tým převážně mladých lidí, vyučujeme na středních a vysokých školách a působíme jako vědečtí pracovníci. Jako vyučující jsme se sami mnohokrát zúčastnili různých kurzů a školení, a ne vždy jsme byli s jejich průběhem spokojeni, proto jsme se rozhodli na začátku roku 2018 založit společnost KTaP (Kurzy technické a přírodovědné) abychom mohli akreditovat a nabízet naše vlastní kurzy. Nechceme, abyste si kurzy jen odseděli, protože „na to jsou peníze ze šablon“. Máme technické i pedagogické vzdělání, víme, co studenti potřebují při studiu technických a přírodovědných oborů na vysokých školách a co jim střední a základní školy (ne)dávají. Sami si pamatujeme, co nás ve škole bavilo a při čem jsme se něco naučili. Budeme moc rádi, když Vám naše kurzy přinesou nové znalosti, dovednosti a nápady, jak zlepšit výuku Vám i Vašim žákům a studentům.

Ing. Jiří Mikeš

Ředitel, lektor chemických kurzů

Jiří Mikeš vystudoval Procesní inženýrství a analytickou chemii na Fakultě chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické a Specializaci v pedagogice – učitelství odborných předmětů tamtéž. V minulosti působil jako lektor kurzů Descartes a Tutor, jako středoškolský učitel chemie a fyziky, na vysoké škole vyučoval mnohá laboratorní cvičení a vedl cvičení i přednášel předmět Zdroje chemických informací. V současné době se zabývá separacemi izotopů lithia ve výzkumné skupině Úprava vody ionexy a membránové separační procesy, o něco více jej však baví učit na gymnáziu a předávat své znalosti dále. Pro KTaP má akreditovány a vede tři kurzy zaměřené na chemii a fyziku, pomáhá ostatním lektorům s akreditacemi a celkově řídí celou společnost.

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.

Lektor kurzu Elektrochemie nevšedně

Pan profesor Barek vystudoval analytickou chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde stále působí. Má přes 500 záznamů v citační databázi Web of Science, je autorem mnoha kapitol, knih a vysokoškolských skript z oblasti instrumentální analytické chemie. Zároveň je členem vědeckých rad jiných vysokých škol a redakčních rad odborných časopisů. Rovněž působí jako volený člen divize analytické chemie Mezinárodní unie pro čistou a užitnou chemii IUPAC. Svou výzkumnou činnost zaměřuje na oblasti polarografického a voltametrického stanovení stopových množství biologicky aktivních látek a na metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie HPLC s elektrochemickou detekcí. Profesor Barek se velkou měrou podílí na našem semináři Elektrochemie nevšedně, konkrétně přednáší část o elektroanalytických metodách.

doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.

Lektor kurzu Nebojme se jaderné energie

Docent Jelínek vystudoval Fakultu technologie ochrany přírody na Vysoké škole chemicko-technologické, část studijních let strávil i na japonských univerzitách v Sage a Kitakjúšú. Ve své badatelské činnosti na Ústavu energetiky se zabývá čištěním vod a získáváním kovů z odpadních vod pomocí ionexů pro energetické účely. Již více než deset let vyučuje mnoho předmětů na VŠCHT, jmenovitě se jedná o Základy energetiky, Chemickou informatiku, Laboratoř analytiky vody a mnohé další. I přes velkou časovou vytíženost vyučuje pro společnost KTaP větší část kurzu zaměřeného nejen na jadernou energetiku.

doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

lektor kurzu Paraziti lidí v ČR v současnosti

Docent Oleg Ditrich vystudoval odbornou biologii – parazitologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Výzkumem parazitů se zabývá celý život, v Parazitologickém ústavu AV ČR a na Jihočeské univerzitě, včetně dlouhodobých pobytů v zahraničí (Egypt, Laos, Mexiko, Arizona, Špicberky). Na PřF JU v Českých Budějovicích přednáší mimo jiné Lékařskou parazitologii a vede i terénní kurzy. Věnuje se především oportunním parazitům a v současnosti parazitům v Arktidě. Je místopředsedou České parazitologické společnosti, a na jejím webu vede s dalšími kolegy z výboru poradnu (dotazy@parazitologie.cz). Pro společnost KTaP vede v Praze vyučovaný kurz Paraziti lidí v ČR v současnosti.

doc. RNDr. Roman Kuchta, PhD.

lektor kurzu Paraziti lidí v ČR v současnosti

Docent Roman Kuchta vystudoval Biologickou (dnes Přírodovědnou) fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Svou disertační práci obhájil na Parazitologickém ústavu Biologického centra Akademie věd ČR, kde dodnes působí v laboratoři helminthologie. Zúčastňuje se množství výzkumných projektů a přednášek v zahraničí. Je nositelem Prémie Otto Wichterleho udělované Akademií věd ČR. Pan docent Kuchta vyučuje a vede diplomové práce na Jihočeské i Ostravské univerzitě, publikuje v odborných periodicích, s jeho texty se však setkáváme i ve zdrojích naučně-populárních (Vesmír, Živa, iDNES atd.). Pro společnost KTaP vede kurz Paraziti lidí v ČR v současnosti vyučovaný v Ostravě.

Ing. Cyril Neumann

lektor kurzu Kůň – stálý akcelerátor civilizace

Cyril Neumann vystudoval provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské. Celý svůj život se věnuje jezdectví a jeho výuce, působil na Středním odborném učilišti ve Velké Chuchli a založil jezdeckou školu v zámeckém areálu Ctěnice v Praze 9 - Vinoři. Téměř tři desetiletí se aktivně věnoval publicistice, když vydával časopis Jezdec a Jezdeckou ročenku. Je spoluautorem Atlasu plemen hospodářských zvířat a expertem České televize pro jezdectví. Od roku 2012 působí na katedře chovu hospodářských zvířat České zemědělské univerzity, kde vyučuje předměty Jezdecký sport, Jezdecká hipologie a Výcvik koně a jezdce. Pro společnost KTaP od roku 2020 vede seminář Kůň – stálý akcelerátor civilizace, který je vyučován v Praze i Ostravě.

Ing. Petra Pojmanová

lektorka kurzu Chemie v každodenním životě

Paní inženýrka Pojmanová vystudovala Analytickou chemii a jakostní inženýrství na Fakultě chemicko-inženýrské na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a na téže škole i bakalářský obor Specializaci v pedagogice. Již pátým rokem se podílí na popularizaci chemie na základních a středních školách v rámci projektu Hodina moderní chemie. Současně působí jako výzkumný pracovník na Ústavu analytické chemie VŠCHT Praha, kde zkoumá nové možnosti pokročilé analytické metody plynové chromatografie s hmotnostní spektroskopií (GC-MS). V naší společnosti se od letošního roku zhostila úkolu vést kurz Chemie v každodenním životě.

Ing. Karel Mikeš

Lektor fyzikálních a matematických kurzů

Karel Mikeš působí již 5 let na Katedře Mechaniky Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, kde se zabývá výzkumem v oblasti modelování materiálů. Tamtéž vede cvičení několika předmětů ve vyšších i nižších ročnících. Jeho cvičení jsou velice dobře hodnocena samotnými studenty. Dále se Karel Mikeš zabývá doučováním studentů, kteří na náročné studium sami nestačí. V KTaPu vede celkem čtyři kurzy zaměřené na klasickou i současnou matematiku a fyziku, tvoří internetové stránky a dbá na celkovou propagaci naší společnosti.

Ing. Adéla Jeništová

Lektorka kurzu Chemie v každodenním životě

Paní inženýrka Jeništová se již šest let zabývá Ramanovou a infračervenou spektroskopií a mikroskopií střídavě na Ústavu analytické chemie a Ústavu fyzikální chemie. Vystudovala Analytickou chemii a jakostní inženýrství na Fakultě chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické, kde dále jako asistent vede několik laboratorních cvičení. Lektorské činnosti se Adéla věnuje i na základních a středních školách. Kde jako lektorka Hodin moderní chemie formou zajímavých pokusů přibližuje žákům a studentům různé části této nádherné vědy. Zároveň se podílí na přípravě a vedení chemického kroužku pro nadšené studenty střední škol. V KTaPu vede kurz Chemie v každodenním životě zaměřený především na pokusy, které je možné provádět v chemické laboratoři i mimo ni.

Ing. Veronika Skoupá

Lektorka kurzu Chemie v každodenním životě

Veronika Skoupá má za sebou již 6 let laboratorní a odborné praxe na různých pracovištích, jmenovitě pak na Ústavu analytické chemie a Ústavu fyzikální chemie FCHI VŠCHT Praha. Celý život se Veronika zabývá prací s dětmi a mládeží, působí jako lektor Hodin moderní chemie a chemického kroužku na VŠCHT, připravuje seznamovací kurzy, působí coby lektor volnočasových aktivit, mimo jiné i příměstských táborů. Kromě ukončeného studia Analytické chemie a jakostního inženýrství na FCHI VŠCHT Praha v současné době studuje Učitelství odborných předmětů – specializaci v pedagogice tamtéž. V KTaPu krom mnohé podpůrné pracovní náplně pro další lektory vede kurz Chemie v každodenním životě zaměřený především na praktické pokusy.

Kontaktní údaje

KTaP
Kurzy Technické a Přírodovědné
Irvingova 690/3
Praha 19800
IČO: 06894178
Tel: +420 778 139 340
e-mail: info@ktap.cz
Facebook: facebook.com/kurzy.KTaP