Lektor Počet hodin Zaměření Číslo akreditace
Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
a Ing. Jiří Mikeš
8 ZŠ, SŠ
Chemie
MSMT-14248/2018-1-511

Popis

Elektrochemií, elektrolýzou a naukou o článcích se zabýváme v chemii a ve fyzice na středních i základních školách. První část semináře je částečně experimentální, zaměřuje se na standardní redukční potenciály, odvození Beketovy řady z experimentálních dat a odvozování směru redoxních reakcí. Další část semináře se věnuje elektrolýze, a to jak v laboratorním, tak v průmyslovém měřítku i v této části semináře budete mít možnost vyzkoušet si didakticky zpracované a snad i zajímavé pokusy. Opakem elektrolýzy jsou reakce v elektrolytických článcích, do této části semináře je zařazena teoretická přednáška o tradičních a pokročilých (hi-tech) palivových článcích a dále pak představeno několik způsobů, jak si se studenty sestavit vlastní článek. Součástí semináře jsou i virtuální laboratorní experimenty a další elektronické nástroje.

Přihlásit se můžete na termíny: Místo konání Cena
Online webinář: 15. a 16. 3. 2021 (Po + Út, 13:00 - 17:00) Online 1300 Kč
V Praze: Pro tento kurz momentálně nejsou v Praze vypsány žádné termíny Praha 1500 Kč
V Ostravě: Pro tento kurz momentálně nejsou v Ostravě vypsány žádné termíny Ostrava 1500 Kč

Lektor Počet hodin Zaměření Číslo akreditace
Ing. Jiří Mikeš 8 ZŠ, SŠ
Chemie
MSMT-14248/2018-1-511

Popis

Ropa je jednou z nejdůležitějších kapalin na světě a ještě asi dlouhou dobu bude. O ropě učíme již na základní školách, kde se probírají její vlastnosti, složení a využití a pak na středních školách, kde studenty seznamujeme s krakováním a reformováním. Zpracování ropy je však mnohem složitější a zajímavější technologický proces. V rámci semináře se seznámíte s historií, současností a budoucností paliv a různými způsoby těžby ropy. Dále Vás seznámíme s podrobným složením ropy a metodami, jak se zjišťuje jejich kvalita. Lektor, který sám působí na Ústavu energetiky, Vám dopodrobna popíše zpracování ropy a výrobu paliv z ní a poskytne výukové materiály pro Vaše studenty. Součástí semináře je i zjišťování kvality benzínu a motorové nafty. Část semináře se zaměřuje na ochranu životního prostředí v souvislosti s ropnými haváriemi a alternativní paliva. Poslední dobou se v médiích často hovoří o pěstování řepky olejky kvůli výrobě alternativního paliva – Methylesteru řepkového oleje (MEŘO), i o této problematice se v semináři dozvíte, stejně jako o bioethanolu a dalších alternativních palivech. Věříme, že seminář bude podmětný a inspiruje Vás k diskuzím se studenty a uvádění některých nepřesností na pravou míru. Menší část semináře bude zaměřena na demonstraci praktických pokusů s pohonnými látkami a sdílení zkušeností z vyučování i exkurzí.

Přihlásit se můžete na termíny: Místo konání Cena
Online webinář: 4. a 5. 2. 2021 (Čt + Pá, 13:00 - 17:00) Online 1300 Kč
V Praze: Pro tento kurz momentálně nejsou v Praze vypsány žádné termíny Praha 1500 Kč
V Ostravě: Pro tento kurz momentálně nejsou v Ostravě vypsány žádné termíny Ostrava 1500 Kč

Lektor Počet hodin Zaměření Číslo akreditace
doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.
a Ing. Jiří Mikeš
8 ZŠ, SŠ
Chemie
MSMT-14248/2018-1-511

Popis

Jádro, jaderné reakce, jaderná energetika a ionizující záření se na středních a v menší míře na základních školách vyskytuje především v předmětech fyzika a chemie. Povětšinou však jen velmi povrchně. Část semináře si klade za cíl vyučující seznámit s metodami radiouhlíkové metody datování, poskytnout náměty na zajímavé výpočty a úlohy pro studenty, které přímo navazují na probírané učivo o poločase rozpadu a rozpadových řadách. Další část se zaměřuje na problematiku jednotek popisujících ionizující záření a jeho vliv na zdraví lidí. Budete mít nabyto na všetečné dotazy Vašich žáků a studentů. Jako zajímavost může sloužit exkurz do ochrany před ionizujícím zářením, dekontaminace a skladování radioaktivních odpadů. Další a podstatná část semináře je zaměřena na jadernou energetiku, zajímavosti, historii, jaderná neštěstí a jejich klasifikaci (INES). Pokusíme se Vám poskytnou relevantní a ucelené informace o všech významných haváriích jaderných zařízení, které jsou čas od času, a ne vždy odborně propírány ve sdělovacích prostředcích a kdo jiný by měl uvádět tyto informace na pravou míru než vyučující fyziky. Jaderná energie slouží lidem i v neenergetických oblastech, jako je například defektoskopie, ochrana potravin, užívání radiofarmak v medicíně či pokročilé metody v analytické chemii, tento seminář Vám poskytne základní informace i z těchto oblastí. Část semináře bude zaměřena na sdílení praktických zkušeností vyučujících mezi sebou a s lektorem. Budou Vám ukázány výukové aplikace, 3D modely pozorovatelné tabletem nebo mobilním telefonem, hra s tématikou stavby atomu a další vychytávky.

Přihlásit se můžete na termíny: Místo konání Cena
Online webinář: 8. a 9. 2. 2021 (Po + Út, 13:00 - 17:00) Online 1300 Kč
V Praze: Pro tento kurz momentálně nejsou v Praze vypsány žádné termíny Praha 1500 Kč
V Ostravě: Pro tento kurz momentálně nejsou v Ostravě vypsány žádné termíny Ostrava 1500 Kč

Lektor Počet hodin Zaměření Číslo akreditace
Ing. Karel Mikeš 8
Fyzika
MSMT-14248/2018-1-511

Popis

Cílem semináře Moderní fyzika jednoduše a zajímavě je poskytnout Vám komplexní informace o aktuálním výzkumu, nových objevech a největších osobnostech fyziky. Výzkum jde natolik rychle kupředu, že vždy nejsme schopni studentům odpovědět na jejich všetečné dotazy k tomu, co se dozvěděli z internetu nebo televize. Seminář bude zahájen shrnutím přínosu nejvýznamnějších fyziků (Einsteina, Hawkinga, Feynmana...) pro lidstvo a přehledem dalších významných nositelů Nobelových cen. Dále bude následovat přednáška o fyzice mikrosvěta a astrofyzice v této části rozebereme, jak je to s těmi 73 „neviditelnými“ procenty vesmíru (temnou hmotou a energií), co všechno zkoumají vesmírné sondy a družice (GP-B, Cassini, Galileo, Deep Impact, Rosseta, New Horizons) nebo porovnáme jednotlivé zdroje energie pro vesmírná zařízení. V další části semináře se vrátíme na zpět na zem, probereme některá výzkumná zařízení v CERNu, například ALICE, OPERA, LHC, Bellovy laboratoře, činnost výzkumného centra v Berkeley či stavbu termojaderného reaktoru ITER. V rámci semináře proběhne diskuze o dostupné literatuře, on-line přednáškách a dalších zdrojích.

Přihlásit se můžete na termíny: Místo konání Cena
Online webinář: 22. a 23. 2. 2021 (Po + Út, 13:00 - 17:00) Online 1300 Kč
V Praze: Pro tento kurz momentálně nejsou v Praze vypsány žádné termíny Praha 1500 Kč
V Ostravě: Pro tento kurz momentálně nejsou v Ostravě vypsány žádné termíny Ostrava 1500 Kč

Lektor Počet hodin Zaměření Číslo akreditace
Ing. Karel Mikeš 8
Matematika
MSMT-14248/2018-1-511

Popis

Cílem semináře je stručně a přehledně představit zajímavé kapitoly a problémy, a to jak z klasické, tak moderní matematiky posledních desetiletí (teorie čísel, geometrie, teorie množin, optimalizace, teorie grafů, teorie her...). Kromě slavných matematických problémů rozebereme i logické paradoxy a jejich filosofické aspekty. Osvětlíme moderní matematické pojmy jako fraktály a chaos a podíváme se na jejich aplikaci v běžném životě. Nebudou chybět ani zajímavosti ze života slavných matematiků. Během semináře je kladen důraz na návaznost na středoškolskou matematiku a na to, jak využít prezentované informace k obohacení učiva za účelem lepší inspirace a motivace žáků a studentů.

Přihlásit se můžete na termíny: Místo konání Cena
Online webinář: 15. a 16. 2. 2021 (Po + Út, 13:00 - 17:00) Online 1300 Kč
V Praze: Pro tento kurz momentálně nejsou v Praze vypsány žádné termíny Praha 1500 Kč
V Ostravě: Pro tento kurz momentálně nejsou v Ostravě vypsány žádné termíny Ostrava 1500 Kč

Lektor Počet hodin Zaměření Číslo akreditace
Ing. Karel Mikeš 8
Matematika
MSMT-14248/2018-1-511

Popis

Tento seminář se snaží poukázat na využití statistiky a pravděpodobnosti v běžném životě i v mnohých oborech moderní vědy. Během semináře se postupně podíváme na aplikace pravděpodobnosti z běžného života (pojištění, hazard, teorie her). Probereme statistické klamy, paradoxy, příklady chybného zpracování a interpretace dat a možnosti cíleného zneužití statistických dat. Projdeme také sérii zdánlivě jednoduchých příkladů, ve kterých dochází k selhání lidské intuice. V neposlední řadě si ukážeme také zajímavé vlastnosti nekonečných posloupností a řad. K jednotlivým kapitolám budou demonstrována praktická cvičení a aktuální příklady, které mohou být využity při výuce.

Přihlásit se můžete na termíny: Místo konání Cena
Online webinář: 8. a 9. 3. 2021 (Po + Út, 13:00 - 17:00) Online 1300 Kč
V Praze: Pro tento kurz momentálně nejsou v Praze vypsány žádné termíny Praha 1500 Kč
V Ostravě: Pro tento kurz momentálně nejsou v Ostravě vypsány žádné termíny Ostrava 1500 Kč

Lektor Počet hodin Zaměření Číslo akreditace
Ing. Karel Mikeš 8
Matematika
MSMT-14248/2018-1-511

Popis

Seminář Praktická i moderní geometrie je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou postupně probrány: zajímavosti z historie geometrie, slavné osobnosti spojené s geometrií (Eukleidés, Pythagoras, Euler, Gauss, Poincaré...), známe geometrické problémy a zajímavé vlastnosti některých geometrických těles včetně praktických ukázkových příkladů. Druhá praktická část je věnována prezentaci dostupných výukových pomůcek a to jak fyzických modelů těles, tak grafického softwaru.

Termíny Místo konání Cena
Momentálně nejsou pro tento kurz vypsány žádné termíny Praha 1500 Kč

Lektor Počet hodin Zaměření Číslo akreditace
doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (Praha)
doc. RNDr. Roman Kuchta, PhD. (Ostrava)
8 ZŠ, SŠ
Biologie
MSMT-34024/2019-2-1043

Popis

První část semináře Paraziti lidí v ČR v současnosti poskytuje informace o střevních parazitech (škrkavce, roupu, tasemnicích a parazitických prvocích), tkáňových parazitech, oportunních parazitech a ektoparazitech. V druhé části je seminář věnován importu tropických a subtropických parazitů do naší země, dále pak dezinformacím o parazitech, které pocházejí ze zastaralé literatury, od výrobců doplňků stravy nebo od nelegálních prodejců antiparazitik. V odpolední části je též zařazena přednáška o kladném působení parazitů na lidské zdraví (parazité jako součást mikrobiomu, vlivu parazitů na imunitní systém, či možnosti využití parazitů pro léčbu některých nemocí). V závěru semináře budete informováni o užitečných zdrojích (knihy, periodika, WHO, elektronické zdroje) k tomuto tématu s následnou diskusí.

Přihlásit se můžete na termíny: Místo konání Cena
Online webinář: 9. a 10. 2. 2021 (Út + St, 13:00 - 17:00) Online 1300 Kč
V Praze: Pro tento kurz momentálně nejsou v Praze vypsány žádné termíny Praha 1500 Kč
V Ostravě: Pro tento kurz momentálně nejsou v Ostravě vypsány žádné termíny Ostrava 1500 Kč

Lektor Počet hodin Zaměření Číslo akreditace
Ing. Cyril Neumann 8 ZŠ, SŠ
Biologie
MSMT-34024/2019-2-1043

Popis

Seminář si klade za cíl seznámit posluchače s evolucí koní a jejich významem pro rozvoj civilizace. Část semináře je věnována fylogenezi rodu Equus (koně, zebry, osli) a jeho evoluci. Další část semináře se zaměřuje na domestikaci a význam koní v různých kulturách a historických obdobích od starověku, přes antiku, Islámský chalífát, středověk a novověk až k chovu současných sportovních koní. Důležitou součástí semináře jsou kognitivním a konativním vlastnosti domácího koně. Představen bude jedinečný taktilně-kinestetický mezidruhový komunikační kód, který je od renesance utvářen na základě smyslových možností, schopnosti učit se, paměti a ochoty koně vnímat člověka jako partnera. I přesto, že v současné době není koním věnováno ve vzdělávacích plánech mnoho času, znalosti nabyté v tomto semináři mohou pomoci každému pedagogovi přírodopisu či biologie. Seminář pomůže odhalit, jak důležitým momentem civilizace byla domestikace koně a připomene i nejdůležitější české hipomonumenty, které dokumentují kulturní i hipologickou vyspělost generací 19. a 20. století. V neposlední řadě přiblíží i morální podstatu vztahu člověka 21. století k domácím zvířatům.

Přihlásit se můžete na termíny: Místo konání Cena
V Praze: Pro tento kurz momentálně nejsou v Praze vypsány žádné termíny Praha 1500 Kč
V Ostravě: Pro tento kurz momentálně nejsou v Ostravě vypsány žádné termíny Ostrava 1500 Kč

Lektorky Počet hodin Zaměření Číslo akreditace
Ing. Adéla Jeništová
a Ing. Veronika Skoupá / Ing. Petra Pojmanová
8 ZŠ, SŠ
Chemie
MSMT-14248/2018-1-511

Popis

Většina semináře Chemie v každodenním životě se věnuje praktickým chemickým pokusům, které lze používat jako demonstrační ale i jako žákovské pokusy během výuky na základních a středních školách. Mnohé z představených pokusů je možné provádět v běžné školní učebně se základním chemickým nádobím. V prvním části Vás seznámíme s chemií kolem nás i uvnitř nás. Ukážeme přípravu mýdla, sýru, nakrmíme kvasinky, izolujeme DNA a odlišíme methanol od ethanolu. Další část je zaměřena na barevnou chemii, budete si moci vyzkoušet přípravu chemického semaforu, pozorovat fluorescenci a fosforescenci, vyrobit rajčatovou duhu, různé indikátory pH a mnohé další. Nanotechnologie, nanomateriály, nanosvět... pojmy, které se v posledním desetiletí objevují stále častěji, a přitom se v mnohých případech nejedná o nic nového a převratného. V přednášce Vás s tímto úžasným světem komplexně seznámíme a předvedeme i několik praktických pokusů, ke kterým není potřeba žádné speciální vybavení. Součástí semináře bude i seznámení s bezpečností práce, a hlavně s tím, co se nedávno změnilo.

Přihlásit se můžete na termíny: Místo konání Cena
V Praze: Pro tento kurz momentálně nejsou v Praze vypsány žádné termíny Praha 1650 Kč
V Ostravě: Pro tento kurz momentálně nejsou v Ostravě vypsány žádné termíny Ostrava 1650 Kč